Фриленсер у Србији: ко може да се самоопорезује по овом режиму?

Самоопорезивање је порески режим у коме Пореска управа не доноси решење о плаћању пореза и доприноса, већ физичка лица сама обрачунавају, пријављују и плаћају порез на остварене приходе. У наставку сазнајте ко су тзв. фриленсери који имају право на самоопорезивање.

Термин „фриленсер“ ћемо користи у неформалном значењу, за физичка лица која остварују приходе од лица која приликом исплате прихода не обрачунавају и не плаћају порез и доприносе у Републици Србији.

Фриленсерима (енг. freelancers) тј. „слободњацима“ се у иностранству колоквијално називају физичка лица која нису у радном односу код послодавца, већ за њега обављају послове на основу и у складу са писаним или усменим уговором о ангажовању.

Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање из децембра 2022. уређено је питање пореског третмана прихода и остваривања права фриленсера по основу рада. 

Како бисмо појаснили ко се сматра „фриленсером“ који може да пријављује и опорезује приходе по новом режиму самоопорезивања, у наставку нудимо детаљније објашњење.

Фриленсерима се у Србији сматрају три категорије физичких лица:

 • домаће физичко лице - резидент Републике Србије, који приход остварује радећи у Републици Србији, од исплатиоца прихода из иностранства (правно лице, предузетник или физичко лице) или домаћег физичког лица, односно од другог лица које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији;
 • домаће физичко лице - резидент Републике Србије, који приход остварује радећи у другој држави, од исплатиоца прихода из иностранства (правно лице, предузетник или физичко лице), односно од другог лица које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији;
 • страно физичко лице - нерезидент, који приход остварује радећи у Републици Србији, од исплатиоца прихода из иностранства (правно лице, предузетник или физичко лице) или домаћег физичког лица, односно од другог лица које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији.

Напомињемо да „фриленсер“ није законски појам, па га нећете наћи ни у једном важећем пропису.

Свако пунолетно физичко лице, резидент и нерезидент, може да се региструје на портал, укључујући:

 • незапослена лица, без обзира на то да ли су на евиденцији Националне службе за запошљавање или не;
 • кориснике старосне пензије;
 • ученике и студенте;
 • лица која су у радном односу (запослене) – за део прихода које остварују ван радног односа;
 • власнике, односно сувласнике правног лица – за део прихода која остварују као физичка лица;
 • запослене на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета –  за део прихода које остварују ван радног односа;
 • предузетнике – за део прихода који им се не укључује у приходе од самосталне делатности у складу са чл. 37в и 40. став 5. Закона о порезу на доходак грађана под условом да је стварни исплатилац ових прихода лице које у Републици Србији нема обавезу плаћања пореза и доприноса по одбитку, као и да је основ за овакве исплате непосредно обављање послова за лице које нема обавезу плаћања пореза и доприноса по одбитку у Републици Србији.

Напомињемо да је поред Ваше подобности (као физичког лица) за регистрацију на портал www.frilenseri.purs.gov.rs и пријаву прихода, важно проверити да ли сваки конкретан приход који намеравате да пријавите, задовољава услове да буде предмет самоопорезивања према овом режиму. Тако нпр. и поред тога што плаћате порез и доприносе по основу прихода које остварујете као фриленсер, по том основу не можете пријавити приходе остварене преко омладинске или студентске задруге.

Фриленсер може поднети пријаву пореза за приходе које су му исплатили:

 • правно лице из иностранства (привредно друштво; невладина организација; међународна организација; страна држава; орган локалне управе у иностранству, дипломатско или конзуларно представништво стране државе и међународне организације, и сл.);
 • предузетник из иностранства (физичко лице које има регистровану делатност у иностранству: нпр. програмер; преводилац; адвокат и сл);
 • физичко лице из иностранства (страни држављанин, без обзира на то да ли има или не боравак у Републици Србији);
 • домаће физичко лице;
 • друго лице које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа по одбитку обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији.

Путем портала www.frilenseri.purs.gov.rs фриленсер не подноси пореске пријаве за приходе које је остварио од субјеката који по члану 99. Закона о порезу на доходак грађана имају обавезу обрачуна и плаћања пореза и доприноса по одбитку, а то су:

 • домаће правно лице (привредно друштво, удружење грађана, орган јавне управе, државни орган и сл.);
 • домаћи предузетник (физичко лице које има регистровану делатност у Републици Србији, односно предузетник или предузетник паушалац);
 • огранак или представништво страног правног лица регистрован у Републици Србији (стална пословна јединица), јер тај ентитет по пореским прописима има обавезу обрачуна и подношења пријаве по одбитку.

Више информација можете пронаћи у Водичу и секцији Најчешћа питања и одговори.